Konkursy Drukuj Zapisz

Konkurs archidiecezjalny ''Moje spotkanie z Błogosławionym Ks. Kardynałem Stefanem Wyszyńskim''

Zapraszamy do udziału w konkursie archidiecezjalnym


Regulamin Archidiecezjalnego Konkursu

„Moje spotkanie z Błogosławionym Ks. Kardynałem Stefanem Wyszyńskim”

§ 1. Organizator – Zespół Szkół im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

§ 2. Cele:

1. Upamiętnienie 20-lecia nadania imienia Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Zespołowi

Szkół w Kamionce.

2. Propagowanie nauczania Błogosławionego Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i ukazanie

ponadczasowości jego nauk.

3. Zachęcenie dzieci i młodzieży do czerpania z dziedzictwa duchowego Błogosławionego Ks.

Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

4. Doskonalenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem polskim oraz wyrażania

własnego zdania i przemyśleń w formie literackiej.

5. Wyrażanie własnych refleksji za pomocą środków plastycznych.


§ 3. Uczestnicy

Uczniowie szkół podstawowych.

Kategorie wiekowe:

1. uczniowie klas 0 – III,

2. uczniowie klas IV – VI,

3. uczniowie klas VII – VIII

§ 4. Tematyka

1. kategoria wiekowa – konkurs plastyczny

Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej, dowolną techniką płaską, przedstawiającej

spotkanie z Błogosławionym. Ks. Kardynałem Stefanem Wyszyńskim w jednym z miejsc, w których

przebywał. Format prac A4 lub A5.

2. i 3. kategorii wiekowa – konkurs literacki

Zadaniem uczestników jest napisanie opowiadania na temat: „Moje spotkanie z Błogosławionym Ks.

Kardynałem Stefanem Wyszyńskim”.

Zadaniem uczestników jest napisanie opowiadania na temat spotkania z Błogosławionym Ks.

Kardynałem Stefanem Wyszyńskim, podczas którego nauczyli się czegoś ważnego. Praca powinna

liczyć co najmniej 200 słów i mieć formę wydruku komputerowego.

§ 5. Nagrody

Laureaci (miejsca od I do III) i autorzy prac wyróżnionych otrzymają nagrody rzeczowe, a pozostali

uczestnicy oraz opiekunowie i placówki dyplomy i podziękowania.

Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas Uroczystości 20-lecia nadania imienia Ks. Kardynała

Stefana Wyszyńskiego Zespołowi Szkół w Kamionce

§ 6. Kryteria oceniania

Praca plastyczna: zgodność z tematem, oryginalność, estetyka.

Praca literacka: zgodność z tematem, poprawność merytoryczna, językowa, ortograficzna,

oryginalność, estetyka.

W skład komisji oceniającej prace wchodzić będą: plastycy, poloniści, katecheci, przedstawiciele

sponsorów i organizatora.

Decyzja komisji jest ostateczna.

§ 7. Warunki uczestnictwa

1. Każda placówka może przesłać na konkurs co najwyżej 5 prac z każdej kategorii wiekowej.

2. Praca powinna być wykonana indywidualnie i samodzielnie przez uczestnika oraz

niepublikowana i nieprzedstawiana na innych konkursach.

3. Prace konkursowe należy opisać, podając ( forma plastyczna – na odwrocie pracy, forma

literacka – na końcu pracy): kategorię wiekową, imię i nazwisko autora, imię i nazwisko

opiekuna, nazwę i adres reprezentowanej placówki wraz z kontaktem telefonicznym.

4. Do przesłanej pracy konkursowej należy dołączyć wypełniony Formularz zgłoszeniowy do

Konkursu oraz zgodę Rodziców/ prawnych Opiekunów uczestnika na przetwarzanie danych

osobowych i nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku (załączniki do regulaminu).

5. Termin nadsyłania prac do 29 października 2021 r. (decyduje data wpłynięcia pracy).

6. Praca powinna być przesłana lub dostarczona na adres: Zespół Szkół im. Księdza Kardynała

Stefana Wyszyńskiego, ul. Lubartowska 53, 21-132 Kamionka.

7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 8 listopada 2021r. poprzez publikację wyników na

stronie internetowej Organizatora (zs.kamionka.pl).

8. Wszystkie nadesłane lub dostarczone na konkurs prace przechodzą na własność Organizatora

Konkursu, nie podlegają zwrotowi.

9. Prace konkursowe będą wyeksponowane na wystawie podczas uroczystości 20-lecia nadania

imienia Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Zespołowi Szkół w Kamionce.

10. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych

osobowych uczestników zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia

1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz akceptacją powyższego regulaminu.

11. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela koordynator: Ewa Grymuza – Tel.

609 295 430, e-mail: egrymuza@wp.pl

Regulamin wraz z załącznikami do pobrania poniżej :

Ikona pdfRegulamin Diecezjalnego Konkursu , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [674.86 KB]

Autor: Zespół Szkół w Kamionce im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Powrót
Lapop
E-dziennik
mlegitymacja
mLegitymacja
Konkursy LKO
Konkursy LKO
Okulary na dokumencie
do pobrania
Zdjęcie piłek sportowych
Sport
Książka z latającymi literami
biblioteka
Dzieci jedzące obiad
stołówka
książka z tabletem w tle
wirtualna
kronika
Dziecko przed laptopem
zdalne nauczanie
Film na telefonie
video