Innowacje Drukuj Zapisz

 

W roku szkolnym 2022/2023 w Zespole Szkół w Kamionce są realizowane następujące innowacje:

Ogólnopolski Projekt „English Special Days” autorstwa p. Magdaleny Wróblewskiej 

(p. Katarzyna Krupa) 

W ramach innowacji realizowanej podczas zajęć rozwijających kreatywność w klasach II a i II b omówionych zostanie co najmniej osiem działów tematycznych w nawiązaniu do obchodów dni/świąt nietypowych. Uczniowie utrwalą i poszerzą swoją wiedzę i umiejętności poprzez zróżnicowane, ciekawe aktywności takie jak nauka piosenek, rymowanek, tradycyjne zabawy angielskie, wykonanie plakatów, udział w konkursach, itp.  

 

Let’s talk together 

(p. Agata Warszawa-Mazurek) 

Innowacja będzie realizowana przez uczniów klasy III a na zajęciach rozwijających kreatywność z języka angielskiego. Instrukcje będą udzielane przeważnie w języku angielskim dostosowanym do poziomu uczniów. W pierwszych fazach nauki uczący się będą przypominać sobie poznane słownictwo i zwroty, a następnie na bazie już przyswojonych, tworzyć nowe. Umiejętności językowe będą nabywane przez stopniowe zadawanie pytań i odpowiedzi, tworzenie dialogów do wykorzystania w codziennym życiu w różnych miejscach i sytuacjach, oglądaniu krótkich filmów w języku angielskim. Nauka słownictwa polegać będzie na skojarzeniach (obiekty, obrazy). Zastosowane zostaną elementy metody bezpośredniej, która pozwala na szybką i bezstresową naukę języka angielskiego, uczy posługiwania się językiem kładąc nacisk na praktykę. 

 

Szkolne zlecenie 

(p. Paulina Janiszek) 

Innowacja organizacyjna, która polegać będzie na powieszeniu tablicy korkowej w miejscu dostępnym dla uczniów i przyczepianie ofert z zadaniami dla uczniów. Na każdej ofercie znajdą się odpowiedzi na pytania: Kto oferuje? Jakie jest zadanie do wykonania? Jaki jest termin wykonania? Dla ilu osób? Za ile punktów? Uczniowie samodzielnie będą mogli zdecydować, czy chcą się włączyć w jakąś akcję czy wydarzenie w szkole. Dzięki tej innowacji uczniowie będą mogli poznać nauczycieli, również tych, którzy ich nie uczą i zdobyć u nich punkty za aktywność. 

 

Matematyka wokół nas 

(p. Anna Podleśna) 

Głównym celem innowacji realizowanej w klasie II a jest pokazanie uczniom, że matematyka w życiu jest niezbędna. Uczniowie będą mieli okazję zobaczyć „matematykę w zastosowaniach”, poprzez ćwiczenia praktyczne. Innowacja ma zaciekawić uczniów, pobudzić ich kreatywność i twórcze myślenie. Ma pokazać uczniom, że w sklepie, na paragonie, na etykietce różnych produktów znajduje się wiele matematyki. Program uświadomi uczniom, że matematyka jest użyteczna w życiu codziennym oraz pomaga w rozwiązywaniu różnych problemów. 

 

Kreatywne centrum biblioteczne 

(p. Ewa Latusek, p. Anna Sysiak) 

Biblioteka szkolna, w związku ze zmianą metod nauczania, wykorzystywaniem multimediów oraz nakierowaniem na młodego odbiorcę, powinna być środowiskiem przyjaznym nowym technologiom. W związku z tym, głównym celem innowacji jest rozwijanie kreatywności wśród uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem nowych technologii.  

 

Kółko informatyczne „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” 

(p. Urszula Zarzycka) 

W ramach ogólnopolskiego programu grantowego Centrum Mistrzostwa Informatycznego dwie grupy uczniów z klas IV-VI oraz VII-VIII będą uczestniczyć w zajęciach kółka informatycznego. Głównym celem zajęć jest poszerzanie ich wiedzy o algorytmach oraz rozwijanie umiejętności programowania w języku Scratch i Python. 

 

Sensoplastyka – odkrywamy świat zmysłów 

(p. Katarzyna Machoń, p. Emilia Szydłowska) 

Innowacja realizowana w oddziale przedszkolnym 0 B pomoże rozwinąć motorykę małą, która rzutuje na umiejętności grafomotoryczne niezwykle istotne w okresie przygotowania przedszkolnego. Podczas zajęć dzieci rozwiną swoją kreatywność, umiejętność wyrażania swoich myśli i przeżyć oraz zintegrują się z grupą. Wykorzystywane podczas zajęć masy plastyczne zostaną wykonane samodzielnie przez dzieci, co stworzy również możliwość poznania różnorodnych substancji i faktur. 

W roku szkolnym 2021/2022 w Zespole Szkół w Kamionce zostały zrealizowane następujące innowacje:


Ogród wertykalny w naszej szkole 

(p. Beata Szypulska) 

Uczniowie klas V-VIII, w ramach kółka ekologiczno-prozdrowotnego, zostaną zaangażowani w upiększenie wystroju szkoły oraz stworzenie miejsca, w którym w sposób praktyczny będą poznawali funkcje i potrzeby życiowe świata roślin. Uczniowie pod opieką nauczyciela poszukają osób/firm/instytucji, które pomogą w zaprojektowaniu i zamontowaniu ogrodu, wybiorą rośliny, posadzą je i będą opiekować się stworzonym ogrodem przez cały rok szkolny. Dzięki temu projektowi uczniowie nie tylko poszerzą swoją wiedzę, ale także zwiększą czystość powietrza w szkole, rozbudzą w sobie zdolności organizatorskie i rozładują stres, wyciszą emocje i zainspirują się do kreatywnego myślenia poprzez kontakt z zielenią. 

 

Eko-pierwszaki 

(p. Anna Podleśna) 

Głównym założeniem innowacji realizowanej w klasie I a jest zaszczepienie w dzieciach chęci dbania o środowisko naturalne i zdobywanie nowych wiadomości o przyrodzie, rozwijanie zainteresowań, propagowanie zdrowego stylu życia. W ramach zajęć realizowane będą treści ekologiczne i przyrodnicze w oparciu o kalendarz nietypowych świąt takich jak np. Dzień drzewa, Światowy tydzień zwierząt, Dzień czystego powietrza. Uczniowie będą mieli okazję obserwować świat za pomocą takich narzędzi jak mapa, globus czy kompas. Założony zostanie również klasowy ogródek kwiatowo-warzywny. 

 

Nie zawsze wygrywam 

(p. Lidia Daniewska) 

Innowacja będzie realizowana podczas zajęć pozalekcyjnych z grupą uczniów klasy III c. Będzie polegała na wspólnej zabawie podczas grania w gry planszowe, karciane, logiczne. Wspólne ustalanie treści, przebiegu i zasad gry da uczniom możliwość rozwijania koleżeńskości i współpracy. Podczas rozgrywania gier dziecko uczy się, że nie zawsze wszystko układa się po jego myśli, nie zawsze może wygrać. Możliwość rozegrania rewanżu  pokaże mu, że porażka może być chwilowa i możliwy jest sukces przy wytrwałym działaniu.  

 


 

W roku szkolnym 2020/2021 w Zespole Szkół w Kamionce zostały zrealizowane następujące innowacje:


 Patron szkoły oczami uczniów

(p. Ewa Grymuza)

Uczniowie klas 0-III będą poznawać dzieciństwo oraz etap nauki szkolnej Stefana Wyszyńskiego, uczniowie klas IV-VI poznają etap życia Stefana Wyszyńskiego związany z nauką w Seminarium oraz początki jego kapłaństwa i działalność podczas II wojny światowej ze zwróceniem szczególnej uwagi na jego pobyt w Kozłówce. Klasy VII i VIII natomiast zajmą się jego działalnością w roli Biskupa, Prymasa i Kardynała. Zadaniem uczniów będzie wyszukanie ciekawostek, wydarzeń, zdjęć mało znanych. Zostanie nawiązana współpraca ze szkołami noszącymi imię Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego znajdującymi się w najbliższej okolicy w celu wymiany doświadczeń. W ten sposób Patron przestanie być dla uczniów tylko pomnikową postacią, ale stanie się kimś, kogo warto poznać, bo jego życie było ciekawe, pełne interesujących wydarzeń, a jego nauczanie jest ponadczasowe.

 

Meine Brieffreunde - moi korespondencyjni przyjaciele

(p. Paulina Janiszek)

Innowacja będzie realizowana przez uczniów klas VIII a i VIII b od września 2020 r. do czerwca 2021 r. podczas lekcji języka niemieckiego. Zasady wymiany listów zostały ustalone w porozumieniu z nauczycielami współpracującymi (Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie, Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Górnik Łęczna). Uczniowie piszą listy do wylosowanych osób ze współpracujących szkół na tematy podane przez nauczyciela, który pełni rolę koordynatora oraz wspiera uczniów i służy pomocą. Uczniowie po otrzymaniu listów odpisują na nie i w ten sposób wymiana jest kontynuowana. Listy mogą być zastąpione innymi formami, np. kartkami bożonarodzeniowymi, w zależności od okoliczności.

 

Pierwszaki programują

(p. Urszula Zarzycka)

W ramach innowacji w klasach pierwszych realizowany będzie program zajęć rozwijających kreatywność, a konkretnie rozwijających umiejętności programowania. Jednym z elementów jego realizacji będzie udział w akcji Europe Code Week - Europejski Tydzień Kodowania. Technologie komputerowe odgrywają ogromne znaczenie w życiu nowoczesnego społeczeństwa, a programowanie staje się umiejętnością, która pozwoli dzieciom na odnalezienie się w tej nowej rzeczywistości.

 

Szkolne pokazy chemiczne

(p. Małgorzata Nerlo)

Innowacja "Szkolne pokazy chemiczne" będzie realizowana przez uczniów klas VII a, VII b, VII c oraz VII d od października 2020 do maja 2021 podczas lekcji chemii. Uczniowie zaprojektują, przeprowadzą i zarejestrują eksperymenty chemiczne - tworząc wirtualną bibliotekę jako pomoc dydaktyczną. Wybrane eksperymenty zostaną zaprezentowane "na żywo" klasom młodszym w ramach szkolnych pokazów chemicznych w maju 2020 jako podsumowanie działań projektowych.

 

Lekcja WF inaczej

(p. Monika Obroślak, p. Eliza Wiącek, p. Sławomir Szwargoliński, p. Urszula Kuchciak- Smyk)

Poprzez innowację promowany jest zdrowy styl życia, zdrowe odżywianie i aktywne formy spędzania czasu wolnego. Wzmocnić kondycję i poprawić sprawność fizyczną uczniów. Do działań będą włączyć dzieci z klas I-III SP oraz rodziców. Realizacja zadań będzie się odbywała  na zajęciach wychowania fizycznego prowadzonych stacjonarnie i zdalnie, na wyjazdach rekreacyjno-sportowych, spotkaniach ze znanymi sportowcami, poprzez zorganizowanie Dnia Zielonego Talerza i Festiwalu Sportowego w szkole dla młodszych uczniów oraz stworzenie Klasowego Sportowego Alfabetu i nietypowych przyborów do ćwiczeń.

 

Edukacja przez szachy

(p. Sławomir Szwargoliński)

,,Edukacja przez szachy” pozwala w nowy, ciekawy sposób rozwijać umiejętności uczniów i przyswajać treści zawarte w Nowej Podstawie Programowej. Jest to rozwijanie umiejętności matematycznych, określanie położenia obiektów, orientacji, symetrii, wyobraźni przestrzennej, logicznego myślenia. uważnego słuchania wypowiedzi i korzystania z przekazywanych informacji, wyprowadza kierunki od siebie i innych osób; określa położenie obiektów względem obranego obiektu, używając określeń: góra, dół, przód, tył, w prawo, w lewo oraz ich kombinacji. „Edukacja przez szachy” wspomaga rozumne zachowania ucznia w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku, wytrwałości przy wykonywaniu zadań. Gra  w szachy uczy współpracy w zabawie i nauce szkolnej, w sytuacjach życiowych, przestrzegania reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej.

Powrót
Lapop
E-dziennik
rekrutacja
Rekrutacja
mlegitymacja
mLegitymacja
Konkursy LKO
Konkursy LKO
Okulary na dokumencie
do pobrania
Zdjęcie piłek sportowych
Sport
Książka z latającymi literami
biblioteka
Dzieci jedzące obiad
stołówka
książka z tabletem w tle
wirtualna
kronika
Film na telefonie
video
ZSKAMIONKA TV
ZSKAMIONKA TV