Ubezpieczenia Drukuj Zapisz

 Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w 2021/2021

Drodzy Rodzice. Pragniemy Państwa poinformować, że dzieci zostały objęte ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) — CAŁODOBOWO w STU Ergo Hestia SA.
Od 1 września 2021 do 31 sierpnia 2022 r. Suma ubezpieczenia: 17.000 zł, składka 53 zł.

 

Poniżej przedstawiamy zakres ubezpieczenia: 

Płacimy za uszczerbki na zdrowiu i urazy zaistniałe w wyniku:

 • wypadków doznanych na terytorium RP i za granicą;
 • złamania kości;
 • zwichnięcia i skręcenia stawów;
 • zranienie, rany cięte. szarpane
 • udziału w wypadku komunikacyjnym;
 • epilepsji o nieustalonej przyczynie; z powodu omdleń
 • pogryzienia przez zwierzęta, owady;
 • jazdy na rowerze.

  Płacimy za takie uszczerbki i urazy, jak:
 • oparzenia, odmrożenia II lub III stopnia;
 • stłuczenie mózgu;
 • udar (krwotok śródczaszkowy) i zawał mięśnia sercowego;
 • rany wymagające interwencji chirurgicznej;
 • utratę słuchu w jednym uchu
 • utratę wzroku w jednym oku 

 • 100 % uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW 17.000 z!
 • 1 % uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 170 zł
 • Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, ortopedycznych i środków pomocniczych do 3.400 zł.
 • zwrot kosztów nabycia: protez, gipsów miękkich itp 100 zł. za gips
 • zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej po NNW do 200 zł. za ząb stały 

 

DODATKOWO: - zwrot kosztów leczenia poniesionych wskutek NNW z tytułu (max 5100 zł.):

 • badań i zabiegów ambulatoryjnych.
 • pobytu w szpitalu, badań (w tym rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy), zabiegów ambulatoryjnych. i operacji
 • nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych
 • pobyt w szpitalu z powodu choroby płatne od 1 dnia pobytu, max.60 dni (min. pobyt w szpitalu 2 dni) 50 zł za dzień
 • pobyt w szpitalu z powodu NNW płatne od 1 dnia pobytu, max.60 dni (min. pobyt w szpitalu 2 dni) - 50 zł  za dzień
 • Jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 zł. (jeden tysiąc złotych) na wypadek śmierci jednego lub obojga rodziców z dowolnej przyczyny
 • Assistance powypadkowy na terenie Polski — organizacja i pokrycie kosztów;
  • Wizyta lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego lub u lekarza
  • Wizyta pielęgniarki » Dowóz leków i drobnego sprzętu medycznego
  • Transport medyczny » Pomoc psychologa
  • Rehabilitacja: - wizyta fizykoterapeuty - wizyta w poradni rehabilitacyjnej
  • Sprzęt rehabilitacyjny
  • Opieka nad dzieckiem 
 

  

Dodatkowych informacji udziela nasz doradca ubezpieczeniowy: 

Mariusz Strojek 

Profesjonalne Doradztwo Ubezpieczeniowe Sp z o.o. 

ul. Czechowska 4 lok. 3 2-072 Lublin 

GSM: 6021 292 897 info@amstrojek.pl 

DRUK ZGŁOSZENIA SZKODY do pobrania w SEKRETARIACIE 

 

 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA RODZICÓW UCZNIA W PRZYPADKU SZKODY POWSTAŁEJ W NASTĘPSTWIE NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

 1. Należy zgłosić się do lekarza, pogotowia, szpitala
 2. Szkodę należy zgłosić po zakończeniu leczenia lecz nie później niż 24 m-ce od zdarzenia, na druku STU Ergo Hestia
 3. Druk zgłoszenia szkody STU Ergo Hestia„ZGŁOSZENIE WYPADKU Z UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW” można pobrać w szkole w pokoju 111 - I piętro
 4. Pracownik szkoły potwierdza ubezpieczenie ucznia /przystawia pieczątkę szkoły na druku/, wpisuje dane poszkodowanego ucznia oraz numer polisy.
 5. Pozostałe informacje na temat okoliczności wypadku wypełnia rodzic / prosimy podać NUMER RACHUNKU BANKOWEGO /,
 6. Należy dołączyć:
  1. kserokopie dokumentacji medycznej dotyczącej wypadku - jeśli efektem zdarzenia są  blizny - proszę mailem przesłać zdjęcia,
  2. oryginał protokołu wypadkowego sporządzonego i dostarczonego przez szkołę / tylko
   w przypadku gdy wypadek zdarzył się podczas pozostawania ucznia pod opieką szkoły / zajęcia lekcyjne, przerwy, wycieczki, zawody sportowe itp./
   Nie trzeba dołączać zaświadczenia o zakończeniu leczenia
 7. Dział likwidacji szkód może kontaktować się z poszkodowanymi, dlatego należy koniecznie podać numer telefonu oraz adres e-mail.

  DOKUMENTY NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES /lub dostarczyć osobiście/:

  ERGO HESTIA ul. Koncertowa 9 lok. U3, 20-843 Lublin
  e-mail siewniak@interia.pl
  lub
  AM Strojek ul. Czechowska 4 lok. 3 20-072 Lublin
  e-mail info@amstrojek.pl

  Dodatkowych informacji udzielają:
  Danuta Siewniak – tel. 604 640 081
  Mariusz Strojek tel. 602 292 897
Powrót
Lapop
E-dziennik
mlegitymacja
mLegitymacja
Konkursy LKO
Konkursy LKO
Okulary na dokumencie
do pobrania
Zdjęcie piłek sportowych
Sport
Książka z latającymi literami
biblioteka
Dzieci jedzące obiad
stołówka
książka z tabletem w tle
wirtualna
kronika
Dziecko przed laptopem
zdalne nauczanie
Film na telefonie
video