Aktualności Drukuj Zapisz

Pomoc w formie dożywiania dzieci

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce informuje, iż rozpoczął przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci. Szczegóły w dalszej części artykułu.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce informuje, iż w miesiącu sierpniu 2023 roku rozpoczął przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w placówkach oświatowych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

Powyższa pomoc przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1200,00 zł. netto oraz występują przesłanki, wymienione w art. 7 ust. 2 – 15 ustawy o pomocy społecznej, tj.:

ubóstwa;
sieroctwa
bezdomności;
bezrobocia;
niepełnosprawności;
długotrwałej lub ciężkiej choroby;
przemocy w rodzinie;
potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
bezradności w sparwach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d usrawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
alkoholizmu lub narkomanii;
zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Co należy zrobić, by uzyskać pomoc w formie dożywiania dziecka?

W przypadku ubiegania się o powyższą formę pomocy należy złożyć pisemny wniosek w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce, ul. Lubartowska 1/15. We wniosku należy wskazać osoby wspólnie gospodarujące, dane osobowe dzieci (daty urodzenia, pesel, miejsce nauki, klasę) oraz dołączyć zaświadczenia o dochodach wszystkich członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. W sytuacji, kiedy wniosek zostanie złożony w miesiącu sierpniu 2023 r., należy do niego dołączyć zaświadczenia za miesiąc lipiec 2023 r. 

Po złożeniu wniosku pracownik socjalny przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy w ciągu 14 dniu, następnie zostanie wydane rozstrzygnięcie w formie decyzji administracyjnej przyznającej pomoc niepieniężną w postaci opłacania posiłków w placówkach oświatowych. W/w decyzja będzie podejmowana do dnia 31 grudnia 2023 roku.

W związku z tym, że wydawanie posiłków w szkołach i przedszkolach rusza w różnych terminach (choć w większości placówek od dnia rozpoczęcia roku szkolnego) prosimy o składanie wniosków w terminie umożliwiającym przeprowadzenie wywiadów środowiskowych i podjęcie decyzji do dnia 4 września 2023 r.

Wnioski złożone w miesiącu wrześniu 2023 r. będą rozpatrywane na bieżąco i nie ma możliwości przyznania pomocy wstecz. W sytuacji, jeśli rodzic złoży wniosek, np. 10 września, a dziecku są wydawane posiłki od dnia 4 września, wówczas to rodzic będzie zobowiązany do pokrycia płatności za wydawane posiłki do dnia wydania decyzji przyznającej pomoc w opłaceniu posiłków dla dzieci.

Uwaga!

Wszyscy rodzice, którzy chcą skorzystać z pomocy w formie dożywiania dzieci w placówkach oświatowych od dnia rozpoczęcia roku szkolnego powinni złożyć wniosek w miesiącu sierpniu 2023 r. z zachowaniem terminu na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego i podjęcie decyzji. Nadmieniam, iż takie rozwiązanie znacznie ułatwi pracę Ośrodka i pozwoli na przyznanie posiłków w oczekiwanym terminie, tj. od dnia rozpoczęcia roku szkolnego.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni w siedzibie Ośrodka Pomocy społecznej w Kamionce oraz telefonicznie pod numerem telefonu 81 85 27 034.

 

Anna Jezior

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

w Kamionce

Autor: Mazur Marcin
Powrót
rekrutacja
Rekrutacja
Lapop
E-dziennik
Konkursy LKO
Konkursy LKO
Laboratoria Przyszłości
Laboratoria Przyszłości
Okulary na dokumencie
do pobrania
Zdjęcie piłek sportowych
Sport
Książka z latającymi literami
biblioteka
Dzieci jedzące obiad
stołówka
książka z tabletem w tle
wirtualna
kronika
ZSKAMIONKA TV
ZSKAMIONKA TV
mlegitymacja
mLegitymacja