Rekrutacja Drukuj Zapisz

Rekrutacja do oddziału sportowego klasy IV

W oddziale sportowym będzie prowadzone szkolenie sportowe na etapie ukierunkowanym w dyscyplinie piłka ręczna dziewcząt i piłka nożna chłopców.


REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY IV ODDZIAŁU SPORTOWEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ W KAMIONCE
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

W oddziale sportowym będzie prowadzone szkolenie sportowe na etapie ukierunkowanym w dyscyplinie piłka ręczna dziewcząt i piłka nożna chłopców.

 • Warunki przyjęcia:

 Do oddziału sportowego może uczęszczać uczeń  klasy III szkoły podstawowej który:

a) wykazuje bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony przez lekarza specjalistę w  dziedzinie medycyny sportowej,

b)   przystąpił i uzyskał wysoki wynik próby sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu,

c)   posiada pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów).

 • Dokumenty wymagane przy przyjęciu ucznia do oddziału sportowego:

       Rodzice/prawni opiekunowie uczniów, składają w sekretariacie szkoły:

 • wniosek o przyjęcie do klasy IV oddziału sportowego o danym profilu oraz pisemną zgodę na podjęcie nauki dziecka w oddziale sportowym (załącznik nr 1),
 • orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza,
 • potwierdzenia woli rodziców o przyjecie dziecka do oddziału sportowego(załącznik nr 2),
 • dwie podpisane fotografie (nie dotyczy uczniów SP w Kamionce),
 • oryginał świadectwa ukończenia klasy III szkoły podstawowej (nie dotyczy uczniów SP w Kamionce).

3.   Terminy rekrutacji:

 • do 10 marca 2021 r. - składanie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego,
 • od 12 kwietnia 2021 r. do 21 kwietnia 2021 r. - przeprowadzenie próby sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego,
 • do 7 maja 2021 r. - udostępnienie wyników testów sprawności fizycznej ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu,
 • do 11 czerwca 2021 r. - dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej,
 • 16 czerwca 2021 r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do oddziału sportowego oraz listy rezerwowej,
 • do 21 czerwca 2021 r. - składanie w sekretariacie szkoły potwierdzenia woli rodziców o przyjecie dziecka do oddziału sportowego,
 • 24 czerwca 2021 r. do godziny 15.00 składanie w sekretariacie oryginału świadectwa ukończenia klasy III szkoły podstawowej (nie dotyczy uczniów SP w Kamionce),
 • 25 czerwca 2021 r. do godziny 12.00 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do oddziału sportowego i listy rezerwowej.

      4.  Zajęcia sportowe w klasie będą realizowane w wymiarze 10 obowiązkowych godzin tygodniowo, w tym:

 • 6 godzin szkolenia sportowego w dyscyplinie piłka ręczna i piłka nożna,
 • 4 godziny wychowania fizycznego w ramach ramowego planu nauczania szkoły podstawowej.
Autor: Zespół Szkół w Kamionce im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Powrót
Lapop
E-dziennik
mlegitymacja
mLegitymacja
Konkursy LKO
Konkursy LKO
Okulary na dokumencie
do pobrania
Zdjęcie piłek sportowych
Sport
Książka z latającymi literami
biblioteka
Dzieci jedzące obiad
stołówka
książka z tabletem w tle
wirtualna
kronika
Dziecko przed laptopem
zdalne nauczanie
Film na telefonie
video