Rekrutacja Drukuj Zapisz

REKRUTACJA DO TECHNIKUM

I. Terminy i czynności postępowania rekrutacyjnego do branżowej szkoły I stopnia w zawodzie „kucharz” i technikum w zawodzie „technik żywienia i usług gastronomicznych” (szkoły ponadpodstawowe).  

 

Lp.

Czynności

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Terminy postępowania uzupełniającego

 

Składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych technikum i branżowej szkoły I stopnia  wraz z dokumentami

od 17 maja 2021r.
do 21 czerwca
2021 r.

do godz. 15.00

od 03 sierpnia 2021r.

do 05 sierpnia 2021r.

do godz. 15.00

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia  szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

od 25 czerwca 2021 r.
do 14 lipca 2021r.

do godz. 15.00

nie dotyczy

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności  o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – prawo oświatowe.

do 14 lipca 2021r.

do 05 sierpnia 2021r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 22 lipca 2021 r.

16 sierpnia 2021 r.

 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie, o których mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2, 4, 5 ustawy – Prawo oświatowe.

od 17 maja 2021r. 
do 26 lipca 2021r.

od 03 sierpnia 2021r. do 13 sierpnia 2021r.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia  oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały wcześniej złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 23 lipca 2021r.
do 30 lipca 2021r.
 godz. 15.00

od 17 sierpnia 2021r. do 20 sierpnia 2021r.

 godz. 15.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

02 sierpnia 2021r.
do godz. 14.00

23 sierpnia 2021r.
do godz. 14.00

 

Postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym art. 158 ust. 6-9 u. p. o  3.

do 05 sierpnia 2021r.

do 26 sierpnia 2021r.
.

 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Lubelskiego Kuratora Oświaty
o liczbie wolnych miejsc w szkole.

02 sierpnia 2021r.

23 sierpnia 2021r.

Szczegółowe zasady  przeprowadzania rekrutacji zostały zapisane w regulaminach rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 odpowiednio: do oddziałów przedszkolnych, szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia i technikum, dostępnych w sekretariacie szkoły oraz  na stronie internetowej www.zskamionka.pl/rekrutacja.

Pliki do pobrania

Ikona docxRegulamin, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [39.09 KB]

Ikona docxWNIOSEK O PRZYJĘCIE DO TECHNIKUM, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [19.97 KB]

Ikona docxWZÓR SKIEROWANIA NA BADANIA LEKARSKIE, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [13.67 KB]

Autor: Zespół Szkół w Kamionce im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Powrót
Lapop
E-dziennik
mlegitymacja
mLegitymacja
Konkursy LKO
Konkursy LKO
Okulary na dokumencie
do pobrania
Zdjęcie piłek sportowych
Sport
Książka z latającymi literami
biblioteka
Dzieci jedzące obiad
stołówka
książka z tabletem w tle
wirtualna
kronika
Dziecko przed laptopem
zdalne nauczanie
Film na telefonie
video